Rettspsykiater Randi Rosenqvist raser mot norske myndigheter, fordi alvorlig psykisk syke mennesker slippes ut i samfunnet uten å få den behandlingen de trenger. Dette er tikkende bomber som kan detonere. Stadig oftere leser vi om personer som begår alvorlig vold og til og med drap, og der det blir kjent at de har en kjent historikk med psykiske problemer.

Rosenqvist sier i et intervju med TV2 at problemet skyldes at antall psykiatriske døgnplasser i institusjoner er drastisk redusert. Hun viser til at antall sengeplasser nå kun er en tredel av hva som var tilgjengelig for 30 år siden. Kun et fåtall av de som ofte omtales som tikkende bomber begår alvorlig kriminalitet. Men én er én for mye. Det har blitt advart om mangel på plasser i psykiatrien lenge. Det er mange eksempler på voldshandlinger som trolig kunne vært avverget hvis gjerningspersonen hadde fått hjelp.

– Folk blir skrevet ut til en bolig de ikke mestrer. Pasienter kan eksempelvis begynne å gå ute om natten, ruse seg, bli psykotiske og skremme andre. Eller sitte alene og redde i en kommunal leilighet uten å tørre å gå ut, forteller Rosenqvist og legger til at dette er veldig mye lidelse hos svært syke psykiatriske pasienter, fordi de ikke mestrer tilværelsen.

Det skal være en høy terskel for å kunne tvangsinnlegge en psykisk syk person, men kan terskelen ha blitt for høy? Ting kan tyde på det. Det er kjent at politiet for eksempel, bruker mye tid på alvorlig psykisk syke mennesker som de må ta hånd om og som de må framvise for lege – ofte med det resultat at vedkommende raskt blir sendt ut i samfunnet igjen.

Psykisk syke mennesker trenger hjelp. Mange av dem må skjermes fra samfunnet i kortere eller lengre tid. I dag blir mange av dem overlatt til oppfølging i kommunene. Rosenqvist mener kommuner generelt ikke har kapasitet eller kompetanse til å gi disse menneskene et forsvarlig tilbud. Hun peker på at det må på plass flere sengeplasser i psykiatrien slik at de kan få behandling og oppfølging av fagpersoner.

Dette må være en prioritert oppgave for regjeringen. Nedbyggingen av plasser har gått for langt og ansvaret kommunene har fått, er for stort.