På årsmøte i Butterfly Friends (BF), i slutten av april 2018, tok jeg opp en sak om oppfølging av BFs håndtering av arven etter min bror Terje. Her hevdet jeg at håndteringen ikke var i tråd med testamentet.
Testamentet sier at arven skal sikre hans fadderbarn, Kaddy, midler til skolegang og ivaretakelse av hennes økonomi. Eventuelle overskytende midler skal tilfalle BF. Størrelsen på arven er ca. kr 769.000.

I en artikkel fra årsmøtet i Bygdeposten 25. april 2018 hevdet daværende leder av BF, at hva jeg hadde sagt på årsmøtet var helt feil og at pengene blir brukt i henhold til testamentet. Dagen etter, 26. april 2018 hadde jeg et leserbrev i Bygdeposten hvor jeg imøtegikk disse påstandene.

16. mai 2018 får jeg et omfattende og seriøst brev fra BF. Her innrømmes det at BF har brukt ca. 500.200 av arven etter Terje. I samme brev er det også et forslag om hvordan pengene som var blitt brukt kan betraktes som et «lån» og bli tilbakebetalt.

Man blir da enige om følgende hva gjelder de kr 500.200 som BF hadde «lånt»:
– Kr 297.500 er en gave til BF fra arven etter Terje
– Kr 23.600 skal tilbakeføres til Kaddys konto i BF
– Kr 179.000 skal utbetales til Kaddy fra BFs konto etter oppsatt plan.
Utbetalingene skal skje månedlig i perioden 30. april 2018 til 1. mars 2026. Disse overføringene skal sikre skolegang og økonomi. I tillegg overføringer til tannlege/helsekontroll.

Etter planen skal pengene som skal stå på Kaddys konto i BF (ca. kr 292.00), utbetales henne ved fylte 23 år (1. mars 2026).
BF har også opprettet en ansvarsgruppe, på to personer (undertegnede er den ene av disse to), for å følge opp dette.
Ansvarsgruppen har som ansvar å følge opp hennes konto i BF og de månedlige utbetalingene fra BFs konto. I tillegg skal ansvarsgruppen være orientert slik at det kan settes inn ekstra tiltak/midler dersom det var nødvendig. Disse eventuelle ekstra tiltakene skal belastes hennes konto i BF.

Så kommer vårt problem. Vi får ikke ut nødvendige opplysninger fra BF. Det siste er en periode fra februar 2020 og fram til juni 2020 hvor jeg har sendt gjentatte e-poster og notater til BF v/styreleder Heidi Solberg. Temaet har vært å få dokumentasjon fra BF på to forhold:
– At Kaddys konto i BF er intakt
– At utbetalingene fra BF til Kaddy er gjort i henhold til avtalt oppsett.


Sist ble det gitt en frist fram til 29. juni for å komme med slik dokumentasjon. Det eneste jeg har fått er en «kontoutskrift» hvor deler er sladdet med en grønn Post It lapp, og noen bilder av jenta og familien.

At BF ikke vil samarbeide vedrørende Kaddy kan vanskelig tolkes på annen måte enn at de ikke har fulgt opp forpliktelsene i arven og den avtalen som framkommer i brev fra BF, datert 16. mai 2018.
Det er, ut fra dette, vanskelig for meg å oppfatte BF som en seriøs organisasjon.

Les Butterfly Friends tilsvar her: Butterfly Friends tilsvar til påstandene om økonomisk rot