Løsningen må bli å flytte avkjøringen til Sigdal litt nordover på Rv. 350, til dagens kryss ved Sporpind, og nedkjøring fra Fv 2832 (Eikerveien) rett etter Modum kabel TV. Her har jeg listet opp en del faktapunkter for hvorfor dette må gjøres.

Avkjøring ved Embretsfoss:

 • Det må rives 4-5 eneboliger for adkomstveg opp til rundkjøring på Fv. 2832 (kryss mot Rosthaug/ Modumhallen, Eikerveien)
 • Det blir i tillegg nærføring til 5-6 andre eneboliger, samt at deler av Bakkeløkka nå vil bli «innesperret» av offentlige veier.
 • Det må også rives 1-en, muligens 3 enebolig(er), som følge av krysset på Rv. 350. To av boligene har fått inntegnet adkomst sydover mot kulvertadkomst Bårudveien. Det er usikkerhet om denne adkomst i det hele tatt kan realiseres.
 • Selve kryssområdet, samt pårampe fra nord og avrampe mot syd, vil kreve store fyllinger som strekker seg helt ned til jernbanen i et meget bratt terreng.
 • Det vil skape mye uro og usikkerhet blant innbyggerne i området. Det er ikke mange som kan se fornuften av et så stort inngrep i et rolig og godt boligområde, som Bakkeløkka er i dag, når det finnes bedre alternativer.
 • Vårt forslag om kryss Fv. 287 er ca. 500 m lengre nord enn foreslått kryss fra Statens vegvesen.

Fordeler med nytt kryss ved Sporpind:

 • Ved Sporpind på Rv 350 er det i dag et uoversiktlig vegkryss med en dårlig kryssløsning i plan. Dårlig siktforhold sydfra samt at krysset ligger i kurve, gjør at det ofte er ulykker her.
 • Det kan etableres ny tilførselsvei fra kryss på Rv. 350 og opp til Fv. 2832(Eikerveien) i en ny trase` uten boliger.
 • Ved å etablere nytt kryss for ny sigdalsavkjøring på Sporpind, vil man samtidig oppnå at krysset blir trafikksikkert med krysning i to plan.
 • Brua over Drammenselva ved Sporpind vil bli noe kortere enn planlagt bru ved Embretsfoss.
 • Totallengde på den nye veien fra Sporpind til Haugfoss vil bli noe kortere enn planlagt løsning fra Embretsfoss.
 • Veien videre på vestsiden av elva kan da kobles på f.eks. korridor 1C før kryssing av Fv. 2840 mot Vestre Spone, og som er det foretrukne alternativet fra Statens Vegvesen.
 • Arealbeslaget til krysset blir tilnærmet likt alternativet på Embretsfoss. Adkomst til ELKO og Modulvegger beholdes som dagens løsning med bru over Rv 350.
 • Krysset på Sporpind, og veien fra F2832(Eikerveien), blir ikke liggende i et boligområde i motsetning veien ved Embretsfoss. Her er det bedre plass, færre naboer, gode byggeforhold både for krysset og brua. Enklere brubygging forhold til jernbanen, bedre byggegrunn og slakere terreng.

Konklusjon:

 • Kostnader ved bygging av kryss og adkomstvei ved Sporpind er mindre kostnad enn løsningen ved Embretsfoss, på grunn av boliginnløsning og vanskelig terreng. For familiene på Bakkeløkka vil det være som natt og dag.
 • Sporpind-løsningen vil gi noe kortere bru, og noe kortere veglengde, dette gir også kostnadsbesparelser.
 • Sporpind-krysset vil med dette bli et trafikksikkert kryss i to plan.
 • Og riksveien sparer et kryss. To kryss så nære hverandre gir også trafikkfarlige situasjoner.
 • Med menneskelige hensyn er Sporpind-krysset løsningen.