Etter rundt hundre år med arbeiderpartistyre i Modum, har dette satt sine dype og kostbare spor. Verdibevarende vedlikehold er en av sakene Ap har nedprioritert i alle år. Under tar jeg fram bare tre av sakene.

Brannvern: Vi kunne lese i Bygdeposten at det hadde vært brannsikkerhetspålegg på rådhuset siden 1990.

Først i 2020, når nytt politisk flertall har tatt over, skjer det endelig noe.

Brannsikkerhet har hatt avvik i mange år. I høst har vi fått laget og vedtok vi en handlingsplan hvordan dette kan rettes opp så raskt som mulig. Vi har også satt fart på om vi må samarbeide med andre brannvesen for å få dette i orden. Det som spesielt er nedprioritert innen brannvern, er det forebyggende arbeidet.

Bygningsvedlikehold: Vi har startet på en gjennomgang av byggene som er i kommunalt eie. Der finnes det et vedlikeholdsetterslep på helt nødvendig vedlikehold, på rundt 80 millioner kroner. Anslagsvis har vi verdier på kommunale formålsbygg for rundt 2,3 milliarder kroner. Dårligste tilstandsklasse kalles TG3 på fagspråket. Definisjonen på TG3 er at byggverket eller delen, har totalt, eller nært forestående funksjonssvikt.

Nytt politisk flertall vil ha en plan for hvordan vi raskest mulig kan rette opp dette. Vi vil gjøre noe, og vet det koster, vi kan ikke bare si at dette aksepterer vi ikke.

Vi skal sette opp en handlingsplan, og setter av penger spesielt for dette.

Vann og kloakk: Vi hadde tidligere i år (2020) en gjennomgang av sikkert drikkevann. Der kom det fram at vi har store lekkasjer på nettet vårt. Over 50 prosent av vannet lekker ut.

Er det noe problem? Vi har nok vann.

Men vann- og kloakknettet går ofte nært hverandre. Dersom det lekker like mye kloakkvann, vil dette flyte rundt vannledningene. Noen ganger kan det oppstå et undertrykk i vannledningen, og det kan komme kloakkvann inn i vannledningen. Dette kan gi urent vann i krana vår, det vil vi ikke ha.

Vann og kloakk er en kommunal tjeneste der loven sier det skal være en null kostnad i det kommunale regnskapet. For å kunne fornye gammel kommunalt vannett må avgiften økes. Derfor må vann- og kloakkavgiften økes litt for å sikre moingene trygt og godt vann.

Kostra er en statistikk som sammenligner alle kommunene i Norge. På statistikken for vann kommer Modum på 330. plass av 387 kommuner i Norge.

Statistikken tar utgangspunkt i lekkasje og alder på vannettet. Dette tar vi tak i, la inn økt vedlikehold i budsjett for 2021 og framover.

Vi har i mange år hatt avvik på mangel på reservevannkilde, dette bygger vi også nå. Et trygt og sikkert drikkevann er en selvfølge for alle moingene, vi vil ikke gi moingene dårlige overraskelser.

Skyve kostnader over tid er den dyreste måten å løse ting på. Det kan virke rimelig når du gjør det, men slitasje går ikke over av seg selv, den blir bare større. Dette er så store saker at det ikke lar seg løse over natta, men vi gjør hva vi kan for å løse det på beste mulig måte.

Når vi ser på igangsetting av nye boliger har tidligere Buskerud, og landet en nedgang, men Modum har en god oppgang. Optimismen blomstrer nå. Vi jobber etter – hvordan får vi det til.

Med denne politiske ledelsen vil vi ha mange gode Modum-år framover, Godt nytt år!