Gå til sidens hovedinnhold

Årsmøtet i Butterfly Friends ble den reneste parodi

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Butterfly Friends (BF) hadde årsmøte på Folkvang på Geithus 13. september. Totalt ca. 25 personer inkludert styret var til stede. Før årsmøtet startet, fikk journalist fra Bygdeposten beskjed, av styreleder, om å forlate lokalet.

Jeg hadde meldt inn tre saker til årsmøtet. De var alle knyttet til de forpliktelsene som BF har som følge av at de overtok arven etter min bror, Terje, som døde våren 2016. Arven var på i underkant av 800.000 kroner.

Etter årsmøtet i 2018 sendte styret i BF et brev til undertegnede hvor det på ryddig vis ble skissert hvordan arven skulle forvaltes. Her er det tre elementer; det skal opprettes en «Kaddy-konto» på i underkant av 300.000 kroner som skal utbetales Kaddy ved fylte 23 år (1.3.2026), BF får som gave ca. 300.000 kroner og BF skal tilbakebetale lån fra arven med ca. 180.000 kroner. Dette skal gjøres ved at det hver måned fram til 1. mars 2026 overføres månedlige beløp til Kaddy fra BF sin konto.

Mine innmeldte saker var knyttet til, at jeg som bror til Terje og som en av to personer i ansvarsgruppen som skulle følge opp BFs forpliktelser knyttet til arven, ønsket dokumentasjon på at forpliktelsene blir fulgt opp.

Dette er spørsmål jeg over lengre tid har tatt opp med BF uten å de har villet eller ønsket å gi slik dokumentasjon.

Før årsmøtet kontaktet jeg styreleder og spurte om saksdokumenter ble sendt ut. Svaret var at de fikk vi på årsmøtet.

Ved årsmøtets start ble det utdelt saksdokumenter til sak 3, 4 og 6: Årsberetning for 2019, Årsberetning regnskap for 2019 og et budsjett for 2020. Jeg etterlyste dokumenter til de andre sakene, men fikk beskjed om at de andre sakene ville bli gjennomgått muntlig av styreleder/styret.

I regnskap for 2019 er det riktignok sagt at det finnes en Kaddy-konto på ca. 266.000 kroner (ca. 25.000 kroner mindre enn det skal være).

I regnskapet er det ingen utgiftspost som viser de månedlige utbetalingene som Kaddy skal ha. Dette finnes heller ikke i budsjett for 2020.

I sak 5 var det vedtektsendringer og de sakene jeg hadde meldt inn.

Å gjennomgå vedtektsendringer uten at vedtekter og endringsforslag er delt ut, er etter min oppfatning langt fra tilfredsstillende.

I sakene vedrørende oppfølging av arven etter Terje, innledet styreleder. Deretter kom styremedlem Anbjørg Juliussen med et ti minutter langt og kraftig muntlig personangrep på meg. Jeg prøvde å få saken inn på et nøkternt spor uten at dette lykkes. Noen dokumentasjon på at Kaddy får overført midler fra BF, ble ikke gitt.

Ansvarsgruppen som har bestått av undertegnede og Ellen Lefdal (tidligere nestleder), ble oppløst muntlig av styreleder. Det er jo en ikke ukjent taktikk at BF kvitter seg med styremedlemmer og andre som kan ha kritiske innspill til hvordan BF drives.

Årsmøtet var nå, i beste fall, en parodi på et årsmøte.

Jeg og min kone så ikke lengre noen grunn til å være til stede. Det ble stående applaus fra resten av årsmøtedeltakerne da vi reiste oss og gikk.

Skrevet av: Ottar Skogsfjord, Bror til Terje og medlem av ansvarsgruppen.

Etter prinsippet om samtidig imøtegåelse i hht. Vær Varsomplakaten kommer tilsvaret fra styret i Butterfly Friends her:

Tilsvar til leserinnlegg

Årsmøte for Butterfly Friends (BF) ble avholdt 13. september 2020. Nytt styre ble valgt under møtet, hvor ny styreleder nå er Ina Ragnhild Pedersen. Nye styremedlemmer er også valgt, herunder undertegnede. Jeg uttaler meg på vegne av nytt styre for BF, etter å ha konferert med ny styreleder og resten av styret.

Det nye styret behøver noe tid for å sette seg grundig inn i virksomheten og historikken. Hva som har vært til nå er imidlertid historie vi kan lære av. Innstillingen er at vi skal drive BF framover mot klare og veldefinerte mål, innenfor forsvarlige og bærekraftige rammer. Dette vil komme til å bety at det blir enkelte endringer i innsatsområder og prosjektgjennomføring. Dette kommer vi gjerne tilbake til ved en seinere anledning.

Jeg er ikke kjent med bakgrunnen for det jeg forstår som en konflikt. Slik jeg forstår det, er innleggsforfatter bror av en bidragsyter som har testamentert en rikelig sum penger til BF. At arv ønskes oppfulgt er forståelig nok. I lys av vår innretning mot full transparens og åpenhet, ønsker vi derfor å invitere til en gjennomgang av dokumentasjon rundt den såkalte Kaddy-kontoen, samt alle andre forhold som berører nevnte fadderbarn.

Det sagt, er ikke det spesifikke fadderbarnets navn eller identitet det viktigste i helheten. Det som er viktig og i alles interesse, er at det ikke kan trekkes tvil rundt forvaltningen av midlene som skal komme fadderbarna og samfunnet til gode.dBFs forpliktelser skal naturligvis kunne etterprøves, så et tett samarbeid med bidragsytere/eventuelt pårørende er i styrets øyne høyt verdsatt. Det er videre viktig for oss at bidragsytere har full forståelse av vår retning og policy videre framover. Og at hva som har vært har vært, det som står foran oss er framtidige oppgaver.

Hva angår dokumentasjon, vil vi gjerne dele dette med det innleggsskriver kaller ansvarsgruppen. Uten dypere kjennskap til hva denne ansvarsgruppen er og dens mandat, kan jeg uten videre si at det som er offentlig tilgjengelig informasjon, naturligvis også skal tilfalle dem. Styret vil bidra til at denne informasjonen blir enkelt tilgjengelig for dem som har behov for det. Her er det imidlertid betimelig å påpeke at alle parter må være åpne for å bidra til at dette kan løses på beste og mest praktiske måte. Det er lite rom for personkonflikter i et slikt samarbeid, så vi henstiller til alle parter om å holde en profesjonell og objektiv linje.

Hva angår kommentarene om hva som har vært, kan jeg bare i objektivitetens og framdriftens ånd si at det er historie. Nye kluter har nå kommet på plass, så fortiden er for alle praktiske formål irrelevant. Vi må se opp og fram, granske hva som har vært gjort, og lære av dette. Samtidig er det viktig at nytt styre får lov til å peke ut sin retning, samt at vi får tid til å implementere nødvendige endringer.

Vi inviterer med dette igjen til åpent og godt samarbeid med bidragsyters representanter, og ønsker ethvert initiativ til objektiv kvalitetssikring av angjeldende testamenterte midlers forvaltning hjertelig velkommen.

Innlegget er skrevet av Per-Arne Bjørklid, nyvalgt styremedlem i BF.

Kommentarer til denne saken