Skolesaken i Krødsherad har nok en gang vært en het potet. Denne gangen har saken skapt splittelse i den flotte bygda vår. Mye av denne splittelsen kan spores tilbake til kommunestyremøtet 29. oktober. Det som skulle være en sak om veien videre for to skoler i Krødsherad ble raskt til en sak om en skole i Krødsherad.

Dette i seg selv er vi i Høyre glad for. Vi er glade for at flere nå innser at en felles skole i Krødsherad er veien videre. Likevel er veien dit problematisk, slik saken nå foreligger. Det som følger i dette leserinnlegget, er Krødsherad Høyre sine kommunestyrerepresentanter sitt syn på prosessen og vi mener dette vil være med på å belyse hvorfor vi har valgt å handle som vi har de siste ukene.

I uka fram mot kommunestyremøtet 29. oktober ble vi i Høyre presentert med ikke mindre enn to forskjellige forslag til vedtak i saken fra Nye Bygdelista, og i selve kommunestyremøtet kom det tredje forslaget (som var nokså likt det siste vi ble presentert). Det første ble presentert til undertegnede av ordfører Knut Martin Glesne en uke før kommunestyremøtet, hvor vi ble invitert til å drøfte dette forslaget på gruppemøtet på tirsdagen som fulgte. Forslaget vi her ble presentert var med Krøderen som stedsvalg.

Vi i kommunestyregruppa til Høyre drøftet dette forslaget, men kom også her fram til at en utredning må til for å kunne ta en best mulig avgjørelse. I et felles gruppemøte mellom kommunestyrerepresentantene i Nye Bygdelista og Høyre ble vi presentert for det andre forslaget, denne gangen med Noresund som stedsvalg, og saken diskutert i flere timer, som seg hør og bør, hvor verken det ene eller andre partiet ønsker å rikke seg fra sitt ståsted. Dette er i og for seg uproblematisk.

Krødsherad Høyre har hele tiden jobbet for en utredning av en felles skole på enten Krøderen eller Noresund, hvor utredningen ville si noe om stedsplassering. Dette var også vårt synspunkt i denne diskusjonen, samt det påfølgende kommunestyremøtet. Dette er fortsatt vårt synspunkt – vi må fatte et vedtak om en felles skole i Krødsherad, med bakgrunn i god kunnskap og en god utredning. Vi gikk likevel fra hverandre med ulike synspunkt denne kvelden, men fra vår side opplevde vi det hele som samarbeidet ikke funket slik et samarbeid skal. Gruppesamarbeidet mellom Høyre og Nye Bygdelista ble derfor avsluttet onsdag 28. oktober.

Da vi så kom til kommunestyremøtet 29. oktober, hvor samtlige representanter fra Nye Bygdelista, samtlige representanter fra Høyre, samt flere fra Arbeiderpartiet, visste veldig godt at det ville komme nye, radikale forslag på bordet med tanke på hvordan saken ble lagt fra i kommunedirektørens saksframlegg, stemte et minimalt flertall (9 mot 8) for å lukke møtet. Det er her splittelsen virkelig får sette sin rot. Prosessen blir fra dette tidspunktet ikke bare uryddig, men også udemokratisk. Informasjonen i saksframlegget fra Kommunedirektøren kunne holdes unntatt offentligheten, dette bekreftet også kommunedirektøren under møtet.

I tillegg visste som sagt det store flertall av representantene om at det var ikke dette som ville bli diskutert de neste timene. Likevel valgte flertallet i Kommunestyret å gå for en udemokratisk og uryddig prosess, hvor innbyggerne ikke fikk innblikk i de argumenter som ble lagt fram, i en sak som står så sentralt for så mange av Krødsherads innbyggere. Det er de siste par ukenes avisoppslag og Facebook-kommentarer prov på.

Krødsherad Høyre sine kommunestyrerepresentanter har derfor i etterkant valgt å gå for å sende saken inn til lovlighetskontroll, hvor vi påklager prosessen med å holde møtet unntatt offentlighet, samt at vi påklager det spontane vedtaket på bakgrunn av manglende høringer, utredninger, uttalelser, økonomiske redegjørelser eller andre saksrelaterte dokumenter. Prosessen må gjennomføres på en god, transparent og demokratisk måte. Det har ikke blitt gjort i denne saken! Når saken utviklet seg slik den gjorde så fortjener Krødsherads innbyggere å få innblikk i saken, hele saken og det er kun mulig med en åpen prosess. Ærlighet og åpenhet varer lengst.