Pappa døde 28. august, han ble nesten 99 år. Han ble innlagt på Ringerike sykehus tirsdag 10. august. Der ble det påvist at han var smittet av covid-19, og han lå isolert på sykehuset fram til 15. august. Ingen fikk komme på besøk, vi fikk heller ikke levere batterier til høreapparat – noe som nok gjorde isolasjonen enda verre. De var redd for at vi skulle føre smitte inn på sykehuset, for hjemme satt mamma 91 år – også smittet av covid-19. Hun satt isolert i 12 dager, uten besøk av noen.

Jeg kontaktet leder i hjemmetjenesten distrikt sør, jeg fikk i denne samtalen bekreftet at mamma og pappa ble smittet av en pleier i hjemmetjenesten, som etter eget ønske var uvaksinert. Jeg fikk da inntrykk av at det ikke var så mye kommunen kunne få gjort for å forebygge dette, da ingen kan pålegges å vaksineres.

Pappa ble overført til Lindrende avdeling ved Modumheimen 15. august. Der opplevde han å få god omsorg og pleie, men var fortsatt isolert. Han fikk ikke besøk av nære pårørende før søndag 22. august, han var tydelig deprimert og sengeliggende. Heldigvis var han klar, og kjente oss igjen gjennom fotsid frakk/hansker/munnbind/visir og hette. Han viste takknemlighet og glede hver gang det kom besøk fra familien. Dessverre ble besøk begrenset på grunn av det strenge smitteregime.

Pappa døde på Modumheimen lørdag 28. august, og etterlater seg et stort savn. Jeg og de pårørende som stiller seg bak dette brevet, har fulgt med i lokalpressen og på smitteinformasjonen fra Modum kommune og har fått følelsen av at dette er noe det ikke skal snakkes høyt om. 12. august står det skrevet på kommunens hjemmeside at en ansatt i hjemmetjenesten er smittet og to brukere er blant de med påvist smitte. Her står det ingenting om smittevei – vi vil gjøre oppmerksom på at alle andre nærkontakter – som var hans nære familie – ble testet. Ingen av oss var smittet og kunne heller ikke ha smittet han. Det skal også sies at mamma og pappa var svært redde for å bli smittet av korona.

Siden nedstenging i mars 2020 var det ingen barnebarn eller oldebarn som fikk klem – og de var nøye på meter'n når de hadde besøk inne. De følte seg litt tryggere etter at de ble fullvaksinert, men var forsiktige med å ferdes ute blant folk, da de fortsatt var redde for smitte. Hjemmetjenesten kom på besøk morgen og kveld fram til pappa ble smittet. Mamma og pappa hadde stor tillit til dem, og stolte på at de ikke førte smitte inn i hjemmet.

Vi håper ingen andre skal oppleve det vi har opplevd, vi håper og mener at kommunen må stå fram å erkjenne at systemet har sviktet. Har det vært slurv i smitteverntiltak når det var besøk av hjemmetjenesten? Har de vedtatte smitteverntiltak vært gode nok? Vi stiller oss spørrende til kommunens dømmekraft som lar uvaksinerte få være i aktiv tjeneste innen pleien.

På helsedirektoratet.no kan en lese om Påkrevde og anbefalte vurderinger for arbeidsgiver knyttet til vaksinasjon: « Konkret må arbeidsgiver vurdere: Om det er forsvarlig at ansatte som ikke er immune mot smittsom sykdom, og som ikke tar imot tilbud om vaksine, arbeider med sårbare pasienter. I tillegg må arbeidsgiver vurdere følgene av smitte i den aktuelle pasient-/brukergruppen, samt den risikoreduserende effekten av vaksinasjon eller omplassering av ansatte. Dersom virksomhetsansvarlig vurderer at det ikke er forsvarlig at den ansatte jobber med sårbare pasienter, må det etableres ekstra beskyttelsestiltak eller den aktuelle ansatte må få arbeidsoppgaver som ikke innebærer kontakt med sårbare pasienter»

Dagsavisen skriver 29/07/2021 Uvaksinert helsepersonell kan bli omplassert. Der uttaler blant annet helsedirektør Bjørn Guldvog at det er naturlig at uvaksinerte ikke jobber med visse pasienter, og at helsetjenesten skal tilrettelegges på best mulig måte slik at pasientene behandles med minst mulig risiko. Han sier det kan være aktuelt å omplassere med tanke på enkelte pasienter som er i stor risiko ved eventuell smitte. Han påstår at dette er norske arbeidsgivere, kommuner og sykehus veldig godt drillet på, og de tenker godt rundt det. Det er en oppfattelse vi ikke deler, etter det vi har opplevd i høst.

I Dagbladet/Din side kunne vi 03/9-21 lese Kan sjefen spørre om du er vaksinert? Der uttaler jurist Hans Gjermund Gauslaa seg: Dersom ansatte ikke får gjort jobben sin uten å være vaksinert, for eksempel fordi de er i kontakt med svært syke pasienter, må arbeidsgiver vurdere konkret hvordan de skal løse dette. Alternativer kan være strenge smitteverntiltak, endring av arbeidsoppgaver eller i ytterste konsekvens oppsigelse, men de kan aldri pålegge vaksine. Helsedirektoratetgir en grundigere redegjørelse for hvordan dette går for seg innen helse og omsorgstjenesten.

I forkant av begravelse har vi fått god hjelp og støtte fra Modum Begravelsesbyrå, gjennom de fikk vi tilsendt skriv fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) om Retten til erstatning for covid-19 smitte ved kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner; Der står det at helsepersonell har ifølge §3-2 i lov om pasient- og brukerrettigheter plikt til å informere om adgangen til å søke om erstatning fra NPE i de tilfeller det har skjedd skade i tilknytning til helsehjelpen. Denne plikten omfatter også tilfeller der det gjelder smitte.
Heller ikke her har vi hørt noe fra kommunen.

Vi får aldri vår kjære pappa og bestefar tilbake, men vi har et sterkt ønske om at ingen andre skal oppleve det vi har opplevd. Derfor ønsker vi at kommunen skal stå fram og fortelle hva som gikk galt, og hva de vil gjøre i framtiden – for å sørge for at dette ikke kan skje igjen.

Brevet er ført i pennen av Inger Lauvlid pensjonert sykepleier og datter av avdøde. Barnebarn og vernepleier Truls H Lauvlid og lærer Anita Lauvlid stiller seg bak brevet.