Kommunedirektøren foreslår å øke eiendomsskatten med 5,9 millioner kroner på boligeiendommer og hytter i Sigdal. Det skjer ved at bunnfradraget på 300.000 kroner fjernes. Det vil si at eiendomsskatten øker med 900 kroner for alle boliger og hytter, uavhengig av størrelse. Arbeiderpartiet i Sigdal sier nei til økning av eiendomsskatten. Bunnfradrag i eiendomsskatten er sosialt utjevnende, ved at det gir størst utslag for dem som har hytte/bolig med lav verdi. Derfor har det vært viktig for Arbeiderpartiet at det ble et bunnfradrag, når vi gikk med på å innføre eiendomsskatt i Sigdal.

I sitt forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan til 2024, tar ikke kommunedirektøren innover seg de økonomiske realitetene kommunen står overfor. Til tross for at kommunedirektøren foreslår å øke kommunens driftsutgifter med 14 millioner kroner fra 2020 til 2021, er det lite som peker i retning av utvikling som kan møte de utfordringen vi ser kan komme. I forslaget til økonomiplan gjøres det ikke noe forsøk på å analysere den økonomiske situasjonen til kommunen. Derimot er økonomiplanen full av tall fra SSBs befolkningsframskriving på nasjonalt nivå. Det gir ingen mening når de brytes ned på kommunalt nivå, uten en nærmere analyse.

Sigdal har gjennom de siste årene hatt en betydelig netto innflytting i de yngste aldersgruppene. Det har kompensert for lave fødselstall. Om vi nå står ovenfor en utvikling med lavere innflytting, som kommunedirektøren legger til grunn, må vi tørre å stille spørsmålet om hvorfor det er blitt mindre populært å flytte til Sigdal. Svare er i alle fall ikke økt eiendomsskatt. Arbeiderpartiet vil derfor foreslå at kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021 sendes tilbake til administrasjon, og at vi får tilbake et forslag til budsjett i økonomisk balanse, uten økning i eiendomsskatten.

Om vi går tilbake og ser på tidligere befolkningsprognoser fra SSB, så ser vi at de har bommet grovt. Sigdal har hatt en høy innflytting av barn i barnehage- og skolealder. De 10 siste årene er det i gjennomsnitt ni flere som går ut av grunnskolen, enn antall barn som er født i Sigdal i det samme årskullet. Det er mulig at vi kan se en tendens til at det er færre unge som flytter til bygda de siste årene, men det kan være tilfeldige svingninger. Om det er tilfelle, så er det all grunn til å se nærmere på hvorfor det har blitt mindre attraktivt å flytte til Sigdal.

Hvor feil det er å bruke befolkningsprognosen til SSB, fikk vi et eksempel på i forslaget til budsjett fra kommunedirektøren for 2020. Prognosen fra SSB som kommunedirektøren la til grunn, viste at vi ville få to millioner kroner mindre i rammetilskudd på grunn av den demografiske utviklingen. Vi fikk 5,3 millioner kroner mer i rammetilskudd for 2020, fordi det vi fikk langt flere ettåringer og eldre innbyggere enn forutsatt av SSB. SSB legger til grunn at eldre over 55 år ikke flytter! Det er både yngre og eldre som flytter til Sigdal.

Vi må legge til rette for barnehageplasser der presset er størst. Det er i dag i den nedre delen av bygda. Det bør ses på utbygging eller utbedring av eksisterende bygg for å imøtekomme dagens og framtidens behov. På Nerstad finnes det tilleggslokaler som det ikke vil koste for mye å utbedre. Prestfoss barnehage har full kapasitet, men det er mulig å se på utbedring/ opprustning av kjelleretasje.

Bygget bør uansett ses på i forhold til drift. Det er viktig at man blir enig om hva som er god drift og utnytting av ledig kapasitet med barnehageeierne. Den politiske utfordringen blir å enes om at vi ønsker nye innbyggere, og at vi alltid må ha ledige plasser i barnehagene.

Sigdal Arbeiderparti har tro på at Sigdal kommune skal være en attraktiv kommune å flytte til. Det forutsetter at vi opprettholder dagens struktur med tre barneskoler og fire barnehager. Det må snarest legges til rette for en utvidelse av antall barnehageplasser ved barnehagene på Nerstad og i Prestfoss.