Det er betryggende å lese at høyresiden anført av Senterpartiet nå vil «vite før man vedtar», slik Tone Kronen (Sp) skriver i Bygdeposten 28. januar i år. Slik ansvarlighet så vi lite til da disse partiene vedtok å innføre en mer fleksibel SFO-ordning i 2020. Ap hadde allerede bedt undervisningssjefen om en utredning. Iveren etter å vise handlekraft overstyrte forsvarligheten og førte til at Sp, FrP, H, KrF og V vedtok saken, uten noe analyse av behov eller merkostnader, hvilke innvirkninger det fikk for arbeidssituasjonen til de ansatte, behov for bemanning og så videre. De økonomiske konsekvensene av dette hastevedtaket får vi først når årsoppgjøret for 2020 foreligger.

Heldigvis har kommunen vår trygg økonomi og lav lånegjeld. Samlet over de fire siste årene med Ap-ordfører viser årsmeldingene et overskudd på over 94 millioner kroner. Samtidig gjennomførte vi store investeringer.

Høsten 2020 vedtok Sp, FrP, H, KrF og V store kutt innen helse og omsorg. Eksistensen til Frydenberg Rehabilitering er satt i spill. Frydenberg vurderes solgt og rehabilitering vurderes flyttet til Vikersund bo- og dagsenter, eller til Modumheimen. Geithus bo- og dagsenter har høyresiden allerede kuttet med seks plasser. Posisjonen lukker øynene for belastningen pandemien har på våre ansatte. Påbegynt nedbemanning innen helse og omsorg skal gjennomføres.

Med dette som utgangspunkt var det for Ap, SV og MDG uaktuelt å være med på et felles budsjettforslag med høyresiden. Det er i beste fall naivt å tro at Ap, SV og MDG vil være med på budsjettforhandlinger når premissene er lagt på forhånd.

Da budsjettet for 2021 ble vedtatt stemte SP, H, KrF, V og FrP imot Aps forslag om å styrke tilbudet til demente. For oss på venstresiden i politikken er dette en viktig sak. Vi fremmet derfor forslaget på nytt i formannskapet. En grundig gjennomgang av nåsituasjonen fra Tone Ellefsrud (Ap) førte til at et enstemmig formannskap ser behovet for å gi et bedre tilbud til denne pasientgruppen. Det gleder oss at posisjonen ser ut til å snu i denne saken, noe som vil komme innbyggerne i Modum til gode. Vi håper flere ser behovet for å stoppe høyresidens styring av kommunen, med store kutt innen helse og eldreomsorg.

Ansvarlighet i politikken