Skolesaken i Krødsherad har engasjert mange og mange har på ulike måter gitt utrykk for sine synspunkter gjennom høringsrunder og behandling i ulike fora.

Et flertall i Kommunestyret har vedtatt at vi skal ha en skole i Krødsherad.

Et flertall i Kommunestyret har bestemt at den nye Krødsheradskolen skal ligge på Noresund.

I prosessen fram mot disse vedtakene har alle medlemmene av Kommunestyret blitt nøye vurdert i forhold til habilitet og Kommunestyret har selv fattet vedtak om hvem som var habile og ikke til å behandle saken.

De vedtakene som er fattet er vedtak som er gyldige.

Som ordfører må jeg be alle om å forholde seg til at disse viktige vedtakene nå er fattet og at det er vårt øverste folkevalgte organ, Kommunestyret, som har fattet vedtakene.

Vi opplever dessverre at enkelte ikke vil forholde seg til dette og benytter ulike anledninger til å så tvil om både prosess og riktigheten av de vedtakene Kommunestyret har fattet. Vi opplever videre en ordbruk og et angrep på og mistillit til personer som jeg ber om at en slutter med. Dette skaper splittelse i bygda vår.

Vi kan ikke ha det slik i Krødsherad at en ikke kan forholde seg til fattede vedtak og at enkeltpersoner blir utsatt for den form for mistenkeliggjøring, andre motiver og ordbruk som vi har sett seinest nå i Bygdeposten denne uka.

Kommuneloven er klar – når det er fattet et vedtak, så skal administrasjonen på alle plan forholde seg til det og jobbe i henhold til det. Slik skal det være uavhengig om man er enig i vedtaket eller ikke.