Bygdeposten har en artikkel om Sysle skole og innføring av iPad i skolen. Der det står at skolen fra i høst har brukt nettbrett i undervisningen, som erstatning for de aller fleste lærebøkene. Og der en lærer ved Sysle skole sier «Jeg har mast om iPad i skolen i mange år og lengter overhodet ikke tilbake til slik det var før nettbrettene».

Fra og med budsjettåret 2017 satte Arbeiderpartiet og de samarbeidende partier av investeringsmidler til iPad/Pc, slik at elevene i grunnskolen i Modum skulle kunne få hver sin digitale enhet.

Etter budsjettåret 2019, der vi (Arbeiderpartiet) mistet flertallet, har investeringene nesten stoppet opp. Sommeren 2019, før valget, ba Arbeiderpartiet om at det skulle utarbeides en politisk sak med målsetninger og kostnader knyttet til at alle elever i grunnskolen skulle få hver sin iPad/Pc.

Les også

Fjern skjermen fra de yngste elevene i Sigdal

Administrasjonen la fram dette i en sak i fjor høst, der kostnader for innkjøp av digitale enheter og programvare ble skissert.

Som følge av denne saken fremmet Arbeiderpartiet, SV og MDG til møte i kommunestyret 13.12.2019 følgende forslag:

Arbeiderpartiet foreslår å øke investeringsbudsjettet med 1,3 mill. i 2020 og 2021, og med 1,7 mill. i 2022 og 2023. Dette for å videreføre arbeidet med 1:1 digital enhet pr. elev.

Dessverre stemte Senterpartiet, Høyre, KrF, FrP og V nok en gang imot vårt forslag. For oss er det uforståelig at det nye flertallet i kommunestyret ikke ser behovet og fordelen med å gi våre barn og unge en best mulig utdannelse.

I læreplanene er digital kompetanse en av de fem grunnleggende ferdigheter.

Det står også i saken om digital kompetanse som ble lagt fram i høst: Fornyelse av læreplaner i alle fag vil gi større fokus på digital kompetanse i grunnskolen. Derfor arbeider grunnskolen i Modum godt med utvikling av digitalt læringsarbeid. Men det er kun ungdomstrinnet og 1. og 2. klasse som har 1:1 av digitale enheter. I saken er det redegjort for hvordan 1:1 kan gjennomføres og hvilke kostnader som er knyttet til dette.

Derfor vil Arbeiderpartiet ha fokus på dette framover og fortsette det viktige arbeidet som ble startet i 2017. Vi vil ved første anledning be om at det settes av tilstrekkelig med økonomiske midler slik at elevene Modumskolen får hver sin iPad/Pc.