50 millioner kroner er mye penger. Kommunedirektør Stig Rune Kroken i Krødsherad ber om en ny ramme for bygging av skole. Den opprinnelige rammen på 155 millioner kroner, sprekker. Nytt anslag er 205 millioner kroner. Det bør ikke komme som noen overraskelse. Det opprinnelige estimatet er gammelt og med den lønns- og prisveksten vi opplever blir kalkyler raskt gamle og utdaterte.

Prosessen med bygging av ny skole har trukket veldig ut i tid av ymse årsaker. Krødsherad er en liten kommune med begrensede økonomiske ressurser. 50 millioner kroner er ikke småpenger i en kommune med ca. 2200 innbyggere. Fordelt på antall innbyggere blir det nær 23.000 kroner pr. person. Derfor må det tas en grundig vurdering av om de har råd til dette. Vil det dukke opp andre store investeringsbehov i årene som kommer som gjør at de må bremse? Hva kan de få til av bygningsmessige utbedringer for den opprinnelige summen? Ville de startet på et skoleprosjekt hvis de visste at 200-millionersgrensen ble sprengt?

Dette og mange andre spørsmål må politikerne ta stilling til. Dessuten må de tenke over om det er lurt å foreta så store låneopptak som går mye ut over den vedtatte økonomiplanen, når det er så kort tid igjen til kommunevalget? Det er ikke bare i Krødsherad skoleprosjekter viser seg å bli svært kostbare. Også i Modum står de midt oppe i samme problemstilling. Der er prosjektet med bygging av ny barneskole i Vikersund lagt på is på grunn av kostnader.

Det vi nå ser er de praktiske sidene ved noe av det som ble kommunisert da regjeringen Solberg ønsket en kommunereform med større enheter. Den debatten er lagt død, men de praktiske konsekvensene er at mange investeringsprosjekter i kommunene viser seg å bli for kostbare. Det er sterkt press på kommunale tjenester og dermed er det også mindre penger til vedlikehold. Drift av skoler, barnehager og eldreomsorg spiser grovt av budsjettkaka. Det er lett å komme i en umulig situasjon, der man hverken har råd til å investere, men heller ikke råd til å la være.

Det blir spennende å se hva politikerne velger å gjøre. Et stalltips er at de lar det stå til og legger 50 millioner kroner til i potten, selv om omkvedet hele veien har vært at rammen er 155 millioner kroner totalt og ikke en krone til. Det opprinnelige vedtaket er 155 millioner kroner. Da står man overfor to valg; enten å øke rammen eller å sende hele prosjektet tilbake til tegnebrettet og starte arbeidet på nytt. Det er veldig sjelden at bygging i offentlig regi blir billigere enn budsjettert. Tåler Krødsherad en ytterligere kostnad på fire-fem, sju, ti millioner kroner fordi prosjektet ble dyrere underveis?