Blant arbeidssøkerne var 137 personer registrert som helt ledige i september, noe som utgjør 1,4 prosent av arbeidsstyrken. Midt-Buskerud ligger dermed under landsgjennomsnittet, som er på 1,6 prosent. Av de helt ledige er 62 kvinner (45,3) og 75 menn (54,7%).

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 187 personer. Det tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 76 registrert som delvis ledige. Til sammenligning var 61 registrert som delvis ledige i august.

– Vi ser en nedgang i helt ledige, mens antallet delvis ledige stiger noe. Alt i alt er det et godt arbeidsmarked i distriktet, og fremdeles stor etterspørsel etter arbeidskraft. Vi håper nå arbeidsgiverne ser muligheter for å tilrettelegge og inkludere for å dekke de behovene de har for arbeidskraft, sier Cathrine Volden, konstituert leder for NAV Midt-Buskerud.

Betydelig lavere

Sammenlignet med ett år tilbake er det betydelig færre helt ledige i disse tre kommunene ved utgangen av september i år enn i fjor. Faktisk er det eksakte antallet hele 88 færre arbeidsledige, en endring på 39,1 prosent på ett år.

Sammenlignet med i august i år har det i Modum, Sigdal og Krødsherad sett under ett vært en nedgang i antall ledige i alle yrkesgrupper med unntak av bygg og anlegg, hvor det i september var 19 ledige mot 15 i august.

Det er for øvrig en økning i antall registrerte ledige stillinger, fra 60 i august til 114 i september. 29 av stillingene er i Modum, og henholdsvis 73 og 12 i Krødsherad og Sigdal.