800 moinger står uten fastlege. I løpet av sommeren kan ytterligere 600 pasienter bli kastet ut i stor usikkerhet. En lege har sluttet. En lege til kan snart følge etter. Det vil bety at 1.400 moinger – eller ti prosent av alle innbyggere – står uten en fastlege! De har heller ikke krav på hjelp fra noen av de andre fastlegene i kommunen. Dermed kan de bli stående uten resepter på livsviktige medisiner, det blir problemer med å få sykemeldinger og det kan i ytterste konsekvens bety at folk kommer for seint til legen med svært alvorlige diagnoser. Dette er krise og det vil gå på helsen løs for mange av disse. Blant de 1.400 er det sikkert mange som sliter med store helseutfordringer, kronikere og pasienter med alvorlige diagnoser som er storforbrukere av legetjenester. Her må det tas grep og grepet må tas politisk. Det er når kriser inntreffer at vi ser hvor god ledelse vi har.

Trolig handler dette om penger. Modum er en sentralt plassert kommune på Østlandet og skulle egentlig ikke slitt med typiske utkantproblemer. Fastlegeordningen er i krise. Det har vært advart mot et snarlig sammenbrudd lenge, og i mange kommuner har sammenbruddet allerede skjedd.

Fastlegeordningen er selve grunnfjellet i det norske helsevesenet. Tanken med fastlegeordningen var å skape en tettere relasjon mellom pasient og lege – en som kjente deg og din sykdomshistorie. Det skulle føre til bedre og tettere oppfølging. Det skulle også forhindre at noen løp fra lege til lege for å sikre seg vanedannede medisiner, sykemeldinger eller for å unngå ubehagelige spørsmål fra legen om levesett, rusutfordringer og lignende. I teorien en veldig bra ordning.

Kommunelegens svar på krisen er brutal: De som står uten fastlege må enten håpe på velvilje fra andre leger eller ty til dyre, private tilbud som Volvat, Aleris eller tilsvarende. Det er ingen god løsning og den er for sårbar. Det er slett ikke alle som har råd til å kjøpe slike legetjenester – spesielt hvis de har behov for hyppige legebesøk.

Det er mange årsaker til fastlegemangelen. Papirmøllen og dokumentasjonskravet er enorm.Mange går til lege langt oftere enn tidligere og levealderen øker. Og med økt levealder følger gjerne flere helseutfordringer. Uansett; det er en helt uholdbar situasjon og hvis dette handler om penger må kommunen bare bla opp. Her må administrasjonen og politikere ta umiddelbare grep. Folkehelseprofilen til Modum viser at moinger scorer høyt på blant annet muskel- og skjelettlidelser og psykiske problemer. Derfor trenger kommunen å fylle alle legehjemler.